skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Vg3 Landbruk på Natur videregående skole gir fordypning i landbruk i mindre skala og i urbane strøk, og det blir lagt vekt på entreprenørskap innenfor landbruk og grøntsektor. Utdanningen skal handle om å lage produkter og levere tjenester med utgangspunkt i planter og dyr i landbruksbedrifter. Fagene skal bidra til en levende og bærekraftig landbruksnæring som forsyner samfunnet med mat og andre naturbaserte produkter og tjenester. Naturgrunnlaget og ulike former for produksjon, foredling og tjenester står sentralt. Plante og husdyr vil ha en bred definisjon i dette tilbudet.

Utdanningen gir yrkeskompetanse i landbruk med urban profil og yrkesbetegnelsen agronom.

 

Dette er noe av det du lærer og opplever i løpet av skoleåret på Vg3:

 • Design og utarbeidelse av urbane dyrkingsarealer
 • Plantekjennskap
 • Jord, jordforbedring og kompost
 • Planteproduksjon
 • Dyrking i hydroponi anlegg
 • Beskjæring av trær
 • Birøkt og husdyr produksjon i urbane og bynærestrøk
 • Stell og håndtering av husdyr
 • Foredling av naturbaserte råvarer
 • Lovverk og bransjestandarer
 • Vegetasjonskartlegging
 • Skjøtsel av grøntanlegg og kulturlandskap
 • Spiselige ville vekster
 • Forvaltning av vilt og fisk i urbane og bynære strøk
 • Bruk og vedlikehold av traktor, gressklipper, motorsag og motorryddesag
 • Registrering og hensyn til kulturminner
 • Innovasjon, gründervirksomhet og entreprenørskap
 • Analyse og utarbeidelse av drifts- og forretningsplaner
 • Økonomi i urbant landbruk

Beskrivelse av felles programfag med urban profil

Gårdsdrift

Faget handler om å belyse mangfold av selskaps- og samarbeidsformer knyttet til urbant landbruk. Viktig del av faget er å danne kjennskap til gjeldende lover og forskrifter og hvordan landbruksnæringen er bygd opp. Videre skal faget bidra til forståelse i hvordan ivareta sin egen fysisk og psykisk helse i landbruket. Teoriundervisningen i faget knyttes direkte til praktiske tverrfaglige prosjekter.

Plante- og husdyrproduksjon

Faget handler om bærekraftig produksjon av varierte spiselige vekster husdyrproduksjoner i urbane omgivelser. Produksjon kan like mye handle om å skape sosiale møterom og kunnskapsformidling som å drive lønnsom omsetning. Det legges vekt på å skape helhetlig forståelser for hvordan sammenhengen mellom naturgrunnlaget og skjøtsel og stell påvirker planter og dyrs trivsel og produksjon. Videre vektlegges foredling av råvarer fra planter og husdyr til salgbare produkter.

Utmark og kulturlandskap

Programfaget handler om forvaltning og skjøtsel av utmark og kulturlandskap i urbane og bynære strøk. Undervisningen skal bidra til å utvikle kompetanse innen produksjon, høsting og foredling av naturbaserte råvarer som finnes i utmarka og kulturlandskapet. Videre skal faget legge til rette for at elevene utvikler respekt for naturen og miljøbevissthet i urbane og bynære landbruksproduksjoner. Utmark og kulturlandskap skal utvikle fagarbeidere som kan vise forståelse for ulike brukergruppers interesser og påvirkning. Sentralt i faget er å forstå hvordan naturmangfold og dyre- og plantehelse kan ivaretas gjennom vår bruk av landskapet.

 

Tilbudet er under utvikling og startes opp høsten 2022, hvis det er tilstrekkelig med søkere. Det betyr at det kan søkes om inntak til dette tilbudet for skoleåret 2022/23.

For å bli tatt inn på Vg3 Landbruk må søkeren normalt ha bestått Vg2 Landbruk og gartnernæring eller tilsvarende. Voksne søkere som ikke har bestått Vg2 Landbruk og gartnernæring må realkompetansevurderes før inntak på Vg3. Mer om realkompetansevurdering finner du HER

Felles programfag Årstimer (60 min.)
Gårdsdrift 168
Plante- og husdyrproduksjon 337
Utmark og kulturlandskap 140
Fellesfag
Kroppsøving 56
Valgfrie programfag * 280
Maskinger og teknologi i landbruket 140
Økologisk landbruk 140
Økonomi og driftsledelse 140
Til sammen 981

* Varierer fra år til år.

Fagskoler innenfor landbruks- og gartnerfag
Jobber innenfor urbant landbruk og landbruksnæringen forøverig

×Close search
Search