skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Landbruksnæringen har en viktig rolle som produsent av mat, varer og tjenester i et marked der etterspørsel og rammebetingelser er i stadig endring. Næringen inneholder stort mangfold og lange tradisjoner.

Det stilles store krav til yrkesutøverne på områder som vedrører kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

Programfagene legger grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i landbruksbedrifter. Fagene bidrar til å utvikle kompetanse som er anvendelig både i konvensjonelle og økologiske driftsformer.

Opplæringen bidrar til å utvikle evnen til å arbeide selvstendig med praktiske aktiviteter og å utføre arbeid under varierende natur- og klimaforhold.


Inntakskrav

Alle søkere må realkompetansevurderes før inntak. Det er en forutsetning at slik vurdering er godkjent og kan dokumenteres, innen skolestart.
For søkere til Vg3 er det en forutsetning for inntak at Vg2 er fullført og bestått.


Struktur

Programfagene tilbys over tre år. Undervisningen foregår onsdager kl. 15.30-22.15, samt noen helgesamlinger og enkelte lørdager/søndager. All undervisning har obligatorisk oppmøte.


År 1: Vg2 Landbruk og gartnernæring:

 • Produksjon og tjenesteyting
  • Faget omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruket knyttet til både konvensjonell og økologisk drift. I tillegg inngår lære om jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter. Faget omfatter også gjeldende regelverk for landbruksnæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.
 • Forvaltning og drift
  • Faget dreier seg om forvaltning av naturressurser i langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Etablering av ny næringsvirksomhet inngår, samt enkel regnskapsføring og –analyser.
 • Yrkesfaglig fordypning
  • Faget tas som privatist. 316 timer yrkespraksis relatert til Naturbruk må dokumenteres. Alternativt kan faget godkjennes etter realkompetansevurdering.

År 2: Vg3 Landbruk – del 1 (Skoleåret 2019/2020)

 • Plante- og husdyrproduksjon
  • Programfaget omfatter ulike typer plante- og dyreproduksjon med tilhørende teknologi og anlegg, jordkultur og miljø.
 • Utmark og kulturlandskap
  • Programfaget omfatter produksjon, skjøtsel og næringsaktivitet med utgangspunkt i skogbruksplan, utmarksplan og andre plandokumenter. Gårdsanleggets plass i kulturlandskapet, kulturminner og biologisk mangfold inngår også.


År 3: Vg3 Landbruk – del 2
(Skoleåret 2020/2021)

 • Gårdsdrift
  • Programfaget omfatter bærekraftig forvaltning av verdier, produksjonsapparat og naturressurser på en gård ut fra hensyn til økonomi, biologi, økologi, regelverk og etiske prinsipper.
 • Økologisk landbruk 1 og 2
  • I takt med økende etterspørsel etter økologiske matvarer og fokus på økologisk og miljøvennlig landbruk, øker behovet for kompetanse innen planlegging og drift av økologisk planteproduksjon og husdyrhold.
   Programfagene fremmer forståelse for hvordan økologisk landbruk kan medvirke til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn og hvordan strategier for nasjonal matproduksjon kan virke i en global sammenheng. Det gis innsikt i idégrunnlaget for økologisk landbruk og bedre forståelse for metoder og prinsipper for økologisk drift. Etikk og rettferdig handel er sentrale momenter.


Vurdering

Standpunktkarakterer:

Det settes standpunktkarakterer i alle fag.


Eksamen:

Vg2: Obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene «Produksjon og tjenesteyting» og «Forvaltning og drift» inngår.

Vg3: Obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene «Plante- og husdyrproduksjon», «Utmark og kulturlandskap» og «Gårdsdrift» inngår.

I tillegg er det enten muntlig eksamen i Økologisk landbruk 1 eller praktisk eksamen i Økologisk landbruk 2. Dette trekkes for hvert år.

Det utstedes kompetansebevis etter hvert år som dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring.


Pris

Hvert av skoleårene koster 12.500 kr. Det tas et administrasjonsgebyr på kr. 1000.- ved bekreftelse av skoleplass. Dette gebyret går til fratrekk på skolepengene.

Deretter faktureres skolepengene månedlig i 10 mnd. fra og med september.

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist: 1. mars.

Søknadsskjema finner du her.

Lenke til læreplanene som brukes: Vg1 Naturbruk, Vg2 Landbruk og gartnernæring, Vg3 Landbruk

 

×Close search
Search