skip to Main Content
22 90 86 00 post@natur.vgs.no

Natur videregående skole tilbyr utdanning innenfor programområdene landbruk, gartner, skog og hest, og elevene kan studere realfag. I tillegg tilbyr vi fordypning innenfor hund.

Bærekraftig fremtid
Folks økende fokus på bærekraftig utvikling og ønske om økologisk og kortreist mat har åpnet opp en imponerende bredde av yrkesvalg for de som studerer hos oss. Det blir også flere og flere yrker å velge mellom for de som vil arbeide med hund og hest.

Urbant landbruk
Urbant landbruk er et satsingsområde i Oslo og andre storbyer, og en utdanning fra Natur videregående skole er en fantastisk start for de som har en grønn gründer i magen. Bynært landbruk og andelslandbruk kan vi se for oss både på store gårder og på mindre områder.

Unike muligheter
Dette gir en unik mulighet til å produsere mat der forbrukerne bor. Her finnes også muligheter for å lage honning og ha dyr som et utgangspunkt for kortreist og økologisk kjøttproduksjon. Hos oss starter elevene på en svært spennende og fremtidsrettet reise, som handler om langt mer enn å få en jobb i det tradisjonelle landbruket. Det er ingen tvil om at fremtidens yrkesutøvere vil dra nytte av en praktisk utdanning og erfaring innen fagområder som urbant landbruk, agronomi, skogbruk og gartnernæring. Folks økte interesse for hundehold gjør vårt fordypningsemne hund stadig mer aktuelt.

Studiekompetanse
Innenfor alle våre programområder kan man velge generell eller spesiell studiekompetanse. Uteksaminerte elever med yrkeskompetanse kan gå rett inn i arbeidslivet, mens de med studiekompetanse kan studere videre på universitet eller høyskole, for eksempel Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU). Etter to år velger ni av ti av våre elever på yrkesfaglig linje å ta studieforberedende, Vg3, noe som gir dem generell eller spesiell studiekompetanse.

Læring og trivsel
Vi legger stor vekt på læring, trivsel og et godt skolemiljø. Skolen er relativt liten, og er godkjent for inntil 300 elever. Vi tilbyr et godt og inkluderende miljø, og våre elever deltar på en rekke felles utflukter og aktiviteter som sveiser dem sammen og gir dem et godt grunnlag for samarbeid og problemløsing som vil komme dem til gode i yrkeslivet.

Gratis for elever bosatt i Oslo
Natur videregående skole er eid av en privat stiftelse. Oslo kommune betaler for alle elever som er folkeregistrert i Oslo og som har ungdomsrett. Det betyr at skolegangen er helt gratis for disse. Andre elever betaler skolepenger.

Ordliste

Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Du må ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 i ulike utdanningsprogram, eller ved å fullføre et yrkesfaglig utdanningsprogram bestående av Vg1 og Vg2 pluss Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Spesiell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse kreves for å søke til enkelte utdanninger, for eksempel veterinærmedisin. Ved Natur videregående skole kan elevene ta realfagene Matematikk R1, Kjemi 1 og Kjemi 2.

Yrkeskompetanse

Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev etter bestått fag- eller svenneprøve. I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, i andre fag fagbrev og fagprøve. Opplæringen foregår både i skole og bedrift over totalt fire år eller mer. Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene gir yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev etter tre års opplæring i skole (ofte med innlagte praksisperioder).

Fagbrev

Etter fullført yrkesfaglig utdanning og en periode som lærling i bedrift, får de som består en fagprøve et fagbrev som dokumenterer utdanningen. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift.

Vg1

Vg1 er det første året i videregående opplæring og foregår i skole. Elevene kan velge mellom ulike utdanningsprogram. Ved Natur videregående skole tilbyr vi utdanningsprogrammet Naturbruk.

Vg2

Vg2 er det andre året i videregående skole og foregår i skole. Dette året begynner elevene å spesialisere seg ved å velge mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet de valgte på Vg1.

Vg3

Vg3 er det tredje året med videregående utdanning, som enten foregår i skole eller som to års opplæring i bedrift (læretid).

Ungdomsrett

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). Du har også rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring og fått yrkeskompetanse – med eller uten fag-/svennebrev.

TO VEIVALG

1 Natur videregående skole som opptakt til videre studier
Naturbruk med generell eller spesiell studiekompetanse
Uansett hvilket programområde som velges på Vg2, kan eleven bygge på med generell eller spesiell studiekompetanse som åpner for universitets- eller høyskoleutdanning. Mye av undervisningen på Vg1 og Vg2 er lagt opp som praktiske øvelser med en allsidig innføring i stell og trening av blant annet hund og hest. Det er også mye friluftsliv.

Våre programområder er:
Vg2 heste- og hovslagerfag
Vg2 landbruk og gartnernæring med fordypning innenfor gartner, hund og landbruk
Vg2 skogbruk

De som tar realfag fordelt over tre år (Kjemi 1, Kjemi 2 og Matematikk R1) får spesiell studiekompetanse.

2 Natur videregående skole som opptakt til arbeidslivet
Yrkeskompetanse og fagbrev
Vg2 heste- og hovslagerfag: to år i skole og to år i bedrift. Elevene får fagbrev enten som hestefaglært eller som hovslager.

Vg2 landbruk og gartnernæring med fordypning innenfor gartner og landbruk. Velges gartner kan man få yrkeskompetanse som gartner etter tre år på Natur videregående skole, eller velge to år hos oss og to år i bedrift og få fagbrev. Velges landbruk kan man få yrkeskompetanse med tittel agronom etter tre år hos oss.

Vg2 skogbruk: etter to år hos oss og to år i bedrift oppnår eleven fagbrev som skogsoperatør.

Det finnes også muligheter til senere å ta mastergrad innenfor for eksempel skogfag, husdyrvitenskap og matvitenskap.

×Close search
Search